Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Εκτύπωση
 
Ο παρακάτω οδηγός αφορά τη διαδικασία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μετά την εύρεση φορέα υποδοχής. Ακολουθήστε τον "κατά γράμμα" και θα ολοκληρώσετε την πρακτική σας άσκηση χωρίς κανένα πρόβλημα!

Πριν ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση

Τραπεζικός λογαριασμός

Απογραφή στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)

Παραλαβή Συμφωνητικών Συνεργασίας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Επικοινωνία με Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα και με Φορέα Υποδοχής

Βεβαίωση αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης.Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 31/10. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

Τι να στείλετε ή να προσκομίσετε στο Γραφείο ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

 • Τα δυο αντίτυπα του Συμφωνητικού Συνεργασίας
 • Φωτοτυπία (όχι το πρωτότυπο) της Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου, που πήρατε από τον ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΑ σας.
 • Έντυπο Ατ.13α - Εντολή/Εξουσιοδότηση Φυσικού Προσώπου Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (κατεβάστε το από την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά).
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το όνοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού.

Η διεύθυνση στην οποία θα στείλετε, με συστημένη αλληλογραφία,το φάκελο με τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
(τηλ.: 26510 07478)

*** Αν πραγματοποιείτε πρακτική άσκηση στα Ιωάννινα, μπορείτε να παραδώσετε το φάκελο και ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να συμπληρώνετε Bιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Μπείτε στην Ενότητα "Έντυπα" (στο μενού δεξιά) για να κατεβάσετε το Προσωρινό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (αρχείο Word), το οποίο θα συμπληρώνετε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Προς το τέλος της Πρακτικής σας Άσκησης θα σας στείλουμε link για να συμπληρώσετε το Online βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο θα "περάσετε" με copy-paste όσα θα έχετε συμπληρώσει στο Προσωρινό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα email σας και τις ανακοινώσεις μας.

Να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό σας επιβλέποντα, όποτε και όπως συμφωνήσατε κατά την αρχική συνάντησή σας, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, επικοινωνήστε άμεσα (!) με τον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα email σας και τις ανακοινώσεις μας.

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Πρακτική Άσκηση και να μπορέσετε να λάβετε τη σχετική αποζημίωση θα πρέπει ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι 15 ημερολογιακές μέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 1. Να έχετε παραδώσει ή να έχετε στείλει με ασφαλές μέσο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τη πρωτότυπη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (κατεβάστε από την ενότητα "Έντυπα" στο μενού δεξιά το "Πρότυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα"), ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε ότι στη Βεβαίωση αναγράφεται όλο το κείμενο που υπάρχει στο Πρότυπο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε υποβολή μέσω email. Σας προτείνουμε να πάρετε και εσείς μια πρωτότυπη Βεβαίωση για δική σας χρήση.
 2. Να έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το έντυπο Ε3.5 λήξης- διακοπής  της Πρακτικής σας Άσκησης από το ΕΡΓΑΝΗ (σας το δίνει ο φορέας σας). Επισημαίνουμε ότι η δήλωση της λήξης της πρακτικής σας άσκησης πρέπει να γίνει το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημέρα της πρακτικής σας όπως αυτή αναγράφεται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας (εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση λήγει στις 31/12, η λήξη  πρέπει να δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά  και όχι πριν τις 31/12).
 3. Να έχετε υποβάλει το Online Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Το link για το online βιβλίο πρακτικής άσκησης θα σας σταλεί μέσω email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση και προς το τέλος της. Το link είναι προσωποποιημένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς. Αν συμπληρωθεί και υποβληθεί παύει να λειτουργεί. Μην το δώσετε σε άλλον)
 4. Να έχετε υποβάλει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Πρόκειται για υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο του ΕΣΠΑ. Θα σας σταλεί με email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση)
 5. Να έχετε υποβάλει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (Πρόκειται για υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο του ΕΣΠΑ. Θα σας σταλεί μέσω email αφού ξεκινήσει η πρακτική άσκηση και προς το τέλος της)
 6. Ο Φορέας Υποδοχής να έχει υποβάλει το Online Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης (Το link προς το online ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στο Φορέα Υποδοχής, στο email του επόπτη όπως αυτό έχει δηλωθεί στο ΑΤΛΑΣ προς το τέλος της πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε να συμβάλλετε και εσείς ώστε να γίνει από μέρους τους εγκαίρως)
 7. Ο Ακαδημαϊκός σας Επιβλέπων να έχει υποβάλει την Online Αξιολόγηση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα, μετά από επικοινωνία μαζί σας (Το link προς την online αξιολόγηση θα αποσταλεί στον Ακαδημαϊκό σας Επιβλέποντα μέσω email προς το τέλος της πρακτικής. Παρακαλούμε να συμβάλλετε και εσείς ώστε να γίνει από μέρους του εγκαίρως, επικοινωνώντας μαζί του και παρέχοντάς του κάθε απαραίτητη πληροφορία).

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι, όπως γνωρίζετε, για να λάβετε τη σχετική αποζημίωση και να αναγνωριστεί η πρακτική σας άσκηση, θα πρέπει κατά την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης να διατηρείτε τη φοιτητική σας ιδιότητα. Τον έλεγχο αυτό θα τον κάνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ζητώντας από τη Γραμματεία του Τμήματός σας να το βεβαιώσει.