Υποχρεώσεις

Εκτύπωση

Οι φοιτητές ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (πλήρες ωράριο), σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι πρακτικές ασκήσεις επιβλέπονται από καθηγητή του Τμήματός τους. 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Από την πλευρά τους, οι Φορείς Υποδοχής αναλαμβάνουν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν τον φοιτητή, εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο και συνθήκες εργασίας

Οι φορείς αναθέτουν σε στέλεχός τους την εποπτεία της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Ο Επόπτης του φοιτητή:

Τέλος, κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι φορείς υποδοχής υπογράφουν τετραμερές Συμφωνητικό Συνεργασίας (το φέρει μαζί του ο Φοιτητής, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά την πρώτη ημέρα πρακτικής άσκησης) ενώ στο τέλος της δίνουν στο φοιτητή βεβαίωσης πρακτικής άσκησης, σύμφωνη με το πρότυπο βεβαίωσης πρακτικής άσκησης (βλ. Έντυπα)