Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εκτύπωση

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται από τα συμμετέχοντα Τμήματα και περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά κανόνα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία δύο έτη φοίτησης.

Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθόλη την διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, θα πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μάθημα για το οποίο να μην έχει ανακοινωθεί επιτυχής βαθμός εξέτασης.

Ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής ανά περίοδο είναι περιορισμένος, συνεπώς αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, το Τμήμα πρέπει να προβεί σε διαδικασία επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τα συμμετέχοντα Τμήματα και περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.