Τι κάνουμε

Εκτύπωση

Ενημερώνουμε!
Για να αποδώσει η Πρακτική Άσκηση τα μέγιστα οφέλη για τους φοιτητές μας, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους στόχους και τις διαδικασίες!

Υποστηρίζουμε!
Η επιτυχής σχεδίαση και ολοκλήρωση Πρακτικών Ασκήσεων για όλα τα συμμετέχοντα τμήματα απαιτεί διαρκή υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια.

Συμβουλεύουμε!
Η επιλογή του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση ένας φοιτητής είναι μια κρίσιμη και πολυκριτηριακή απόφαση.

Συνεργαζόμαστε!
Η Πρακτική Άσκηση είναι πεδίο συνεργασίας "παικτών" με διαφορετικές αφετηρίες και στόχους. Η επιτυχία της εξαρτάται από την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας.